Πανεπιστήμιο Κύπρου – videos

Συνέντευξη του Δρ. Σωτηρίου για το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” 

Συνέντευξη Μαρίας Παντελή (φοιτήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου)

Συνέντευξη Βασιλικής Σαββοπούλου, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κύπρου

Η εταιρία Goldman Solutions & Services Ltd συμμετέχει στο Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Back to top