Λίγα λόγια για τα Γραφεία Διασύνδεσης

 

Το 2009 δημιουργήθηκαν, στα Πανεπιστήμια που λειτουργούσαν τότε στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο, στο πλαίσιο των εργασιών του Έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία», το οποίο είχε εγκριθεί και συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και συντονιζόταν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκεκριμένα, το Έργο, αφορούσε στη δημιουργία και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο σε καθένα από τα έξι Πανεπιστήμια που λειτουργούσαν τότε στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Έργο και κατ’ επέκταση τα Γραφεία Διασύνδεσης, είχαν ως αντικείμενο την ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για προώθηση της συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής/ερευνητικής και φοιτητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων των διαφόρων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, με σκοπό την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων της έρευνας, εκπαίδευσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας για αμοιβαία ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της. Ο γενικός στόχος είναι η δημιουργία προοπτικής και νέων θέσεων εργασίας για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και η διασύνδεσή τους με τον επιχειρηματικό κόσμο και η μεταφορά γνώσης και καινοτομίας για ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων προς όφελος της οικονομίας της χώρας.

Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας»
Το νέο Έργο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσό ύψους €7,1 εκατομμυρίων. Στο Έργο συμμετέχουν όλα τα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία (τρία Δημόσια, πέντε Ιδιωτικά) με συντονιστικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Έργο αναμένεται ότι:
• θα ενισχύσει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων,
• θα συμβάλει στη συνέχιση της προσπάθειας βελτίωσης της σύνδεσης της Πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας και τις πραγματικές τις ανάγκες.
• θα τοποθετεί φοιτητές σε επιχειρήσεις, ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και θα παρέχει επίδομα (χρηματική αποζημίωση) στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς την τοποθέτησή τους.

Το άμεσο όφελος των φοιτητών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τοποθετήσεων, είναι η βελτίωση των ικανοτήτων τους αποκτώντας πρόσθετη γνώση, δεξιότητες και επικοινωνιακές δυνατότητες, ώστε αυτές να ενισχύσουν τις πιθανότητες και τις ευκαιρίες απασχολησιμότητάς τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και μετά την αποφοίτησή τους από τα Πανεπιστήμια. Το άμεσο όφελος των επιχειρήσεων είναι η απασχόληση κι η επιτόπια προετοιμασία (on the job) νέου ανθρώπινου δυναμικού, με νέες ιδέες και σύγχρονες γνώσεις κι η στενότερη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Το έμμεσο όφελος για την ευρύτερη Κυπριακή κοινωνία είναι η πιθανή μείωση της ανεργίας στους νέους απόφοιτους και η ανάπτυξη της επιχειρησιακής και εμπορεύσιμης καινοτομίας μέσω των νέων ιδεών που θα μεταφερθούν από τα Πανεπιστήμια προς τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες από τους φοιτητές και απόφοιτους.

Από την πλευρά των Πανεπιστημίων, θα καταβληθεί προσπάθεια όπως τα προγράμματα σπουδών και οι τοποθετήσεις να αφορούν τομείς με αναπτυξιακή προοπτική και υψηλή προστιθέμενη αξία και κυρίως σε δυναμικούς τομείς που έχουν αναδειχθεί μέσα από τη Μελέτη Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (που έγινε στο προηγούμενο Έργο), περιλαμβανομένων των Τεχνολογικών Πληροφορικής κι Επικοινωνίας, του Τουρισμού, της Έρευνας και της Καινοτομίας, του περιβάλλοντος, των Κατασκευών, των Ναυτιλιακών κλπ.

Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Τα Πανεπιστήμια του δικτύου

ΝΕΑ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Πανεπιστήμιο Frederick (εκτός ισχύος)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”, στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick. Αιτήσεις μέχρι τις 21/02/2020. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Read More

Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Πανεπιστήμιο Frederick (εκτός ισχύος)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”, στο Πανεπιστήμιο Frederick. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Read More
Back to top